Kategorie: Organizačně oddílové články

Zápis ze schůzky oddílu 29.1.2010

Termín: pátek 29. 1. 2010 od 18.00

Místo: restaurace STAP Bar na Zálabí, Brankovická 1367, tel.: 321 725 872. (vchod naleznete zde).

Intro: Stůl bude zamluven na jméno HOPSUK. Pokud má někdo zájem objednat si vepřové koleno, může buď rovnou zavolat na číslo STAP BARu a krmi si na stanovený termín objednat (s dostatečným předstihem), nebo dát do 25.1. 16.00 hod vědět Střihounovi a on v tento den po vypršení stanoveného času uskuteční společnou objednávku kolen. To jsem zvědav jak tohle dopadne :-)).
Pokud chce někdo na poradě přispět třeba krátkým (15min) povídáním o nějaké zajímavosti související s lezením či oddílem bude mu přidělen prostor (mám na mysli zážitky z akcí, promítání, film...) Na místě je k dispozici u stropu visící velmi slušná obrazovka (digitální) na níž bychom počítám asi zvládli pustit pomocí booku a příslušného kabelu nějaký film, fotky či jiné podklady. Možnosti zjistím, pokud někdo bude mít, co pouštět a dá mi o tom včas vědět. Kdo ví třeba bude stačit jen DVD či flash disk s daty. Bylo by dobré tím motivovat hlavně naše nováčky, mladší členy, utužit kolektivního ducha, pobavit se, sdílet a vyburcovat chuť navštěvovat oddílové akce. To by bylo fajn. Tyto příspěvky budou zařazeny na začátek porady. Ke každému příspěvku bude krátká diskuse (cca 5 min.).
Na poradu jdeme podebatovat o tématech, která nás zajímají či trápí a pokusit se někam posunout v jejich řešeních. Seznam projednávaných témat bude kompletně vyvěšen na této stránce, stále je možnost ho doplňovat dalšími body, zaslanými v podobě jak do něj budou přidány, nejlépe na můj email behyl (ZaV) tiscali. cz a to do 27.1. 2010 - 24.00 hod. Po 28.1. bude seznam kompletní a nebude se již měnit. Některé poznámky byly již přidány, v textu nejsou nijak odlišeny. Novému bodu je přiděleno číslo a je přidán na konec seznamu, současně je zařazena i poznámka o pořadí projednávání bodu na pozici v seznamu, kdy bude bod skutečně projednáván. K jednotlivým bodům budou do týdne po poradě přidána resumé.

Prezenční listina: Těšíme se na historické maximum oddílovců i bývalých členů a dalších zvědavců a zájemců o lezení. Oddíl je teď tak trochu lehčí než kdy jindy a to by mohlo konečně přispět k bezvadné náladě a tudíž fajn akci.

Běhal Ondřej
Belza Jiří
Borovička Jan
Lukešová Jitka (zastupovala na schůzce Ještěrky: Guičová Iva, Honzová Olga, Königsmarková Šárka, Šafránková Blanka)
Pešík Roman
Střihavka Vladimír
Výborný Michal

Na poradě bylo tedy osobně přítomno 7 členů a další 4 členové byli zastoupeni Jitkou Lukešovou (na základě plné moci). Celkem tedy mohlo hlasovat 11 členů, což je nadpoloviční většina. Oddíl měl k datu konání schůzky 20 členů. Schůzka byla tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byl zvolen Jan "Honzis" Borovička. Jeho zápis je uveden u jednotlivých bodů schůzky, vždy za "Resumé:".

Body našeho schůzování:

1. (Běhy) Pravidelná Výroční schůzka oddílu již podruhé! Termín vždy na přelomu ledna a února. Tak na to bych si zvykl, má to poněkud více výhod. Debata o všem možném co se udělalo, neudělalo, přelezlo, nepřelezlo, o budoucnosti atd. Možnost vyzvednout si průkazku ČHS na místě.
Resumé: Ano oddíl si na to již zvyká. Výroční schůzka se koná vždy poslední pátek v Lednu.

2. (Běhy) Pravidelná Podzimní schůzka oddílu během listopadu. Ta je taky fajn. Možnost zaplatit příspěvky na příští rok. Debata o všem možném. Stav oddílové kasy a nákupy. Budoucí akce oddílu.
Resumé: Ano, oddíl si na to také zvyká. Termín by měl být stanoven vždy na poslední pátek v Říjnu. Jedinou nevýhodou je, že jsou tím schůzky nerovnoměrně rozprostřené během roku.

3. (Steebe) Umělá stěna v Kolíně, že by konečně ano? Veškeré podklady k projektu...
Resumé: Pavel Koděra se opět nedostavil na schůzku oddílu. Vzkázal po Steebovi, že o projekt ztrácí zájem.

4. (Běhy) První veřejný Kolínský boulder v Sokolovně? Veškeré podklady k projektu...
Resumé: Věc je nutné projednat s vedením Kolínského Sokola, to se zatím nestihlo. Potom bude ve věci jasněji. Zatím projekt stále stojí především na nedostatku sponzorů a nízkému nadšení lezců našeho oddílu, angažovat se ve věci.

5. (Jádro) Předání Kotýskovy pokladní knihy a snad konečné rozuzlení celého problému, tedy pokud se Kotýsek dostaví. Podle posledních informací (20.1.2010) je Kotýsek v zahraničí a tak se nejspíše opět nedostaví. Pokud nepošle na schůzku svého zástupce s relevantními podklady, který by vše vysvětlil a uvedl do pořádku, budeme muset na schůzce hledat vhodný postup vedoucí k vyčíslení a následovném vymožení Kotýskova dluhu vůči oddílu. Kotýskův dluh vznikl ze špatného vedení záznamů o stavu oddílové pokladny a možná i jiných příčin. Viz bod č. 1 zápisu schůzky 9.11.2009.
Resumé: Kotýsek se na schůzku nedostavil. Nedostavil se ani žádný jím pověřený zástupce. Jeho pokladní kniha za období 2003 - 2007 stále nebyla oddílu předána ke kontrole. Problém tudíž stále není dořešen. Kotýsek zůstává oddílu dlužen částku v řádu prvních tisíců korun, kterou ovšem může přesně vyčíslit jen on. Pokus o přibližné vyčíslení učinilo Jádro oddílu v Prosinci 2009. Emailem toto přibližné vyčíslení obdrželi všichni členové HOPSUKu pro rok 2009, tedy i Kotýsek. Od té doby oddíl nezaznamenal žádnou reakci na tento text, ačkoliv v něm byla položena kupa otázek. Vyzýváme Kotýska, aby ve věci už konečně jednal a nedělal nadále mrtvého brouka. Oddíl to nebaví a nikomu na poradě se to nezdálo vůbec jako férové a čestné jednání. Pokladní knihu oddíl chce. Také chce vypátrat zmizelá kladiva Pestr, jedno by mělo být podle všeho stále u Kotýska, nebo jiného odstoupivšího člena. Druhé se asi ztratilo již dávno (kolem roku 2002), kdo ví kde. Dále oddíl chce navrátit oddílové razítko s Karlosovým jménem, které bylo naposledy viděno také u Kotýska. Věc je nanejvýše trapná a její vyřešení by pomohlo jistě ke spokojenosti všech.

6. (Běhy) Pořádná horoškola pro nováčky oddílu s instruktory za poplatek? když konečně máme dost instruktorů. Jak to namodelovat? Nová koncepce přijímání a výcviku členů HOPSUKu. Téma by se slušelo mnohem více rozvinout. Věc je v plenkách, zkušenosti by měly přinést rozhovory s nováčky 2010. Viz bod č. 5 zápisu schůzky 9.11.2009.
Resumé: Horoškola je pořádána pro nováčky, kteří ještě žádným podobným výcvikem neprošli a chtějí vstoupit do řad oddílu. Má jim přinést základní návyky bezpečného chování v různých skalních terénech. Horoškola oddílu je pořádána v závislosti na počtu nováčků v příslušném roce. Pokud není nováčků do jejího začátku v Březnu dost (alespoň 3) je zajišťována individuelně v rámci lezení na skalách s instruktory oddílu a členy Metodického pilíře oddílu. Má nováčkům také přiblížit poslání Oblastní vrcholové komise, formou povinných brigád na skalách Kolínska, které všechny spadají pod správu našeho oddílu. Horoškola zůstává pro tento rok stále zdarma, jen za cenu nákladů na dopravu. Některé potřebné vybavení na tyto akce stále hradí nováčkům oddíl ze svých prostředků. O změně systému se bude ještě uvažovat a zkusíme najít a zavést vhodný model. Letos horoškola pro nováčky oddílu nakonec bude. Termíny horoškoly pro nováčky 2010 již visí na webu viz. Nábor nováčků.

7. (Střihoun) Pašinka klání 2010. Podle bodu č. 4 zápisu schůzky z 9.11.2009. Nová koncepce klání, co a jak by se mělo udělat jinak. Nový systém závodu. Rozdělení úkolů souvisejících s kláním mezi oddílovce atd. Podání žádosti o grant ČHS do února 2010!
Resumé: Jak již bylo řečeno v Listopadu Pašinka klání bude organizovat Střihoun. S organizací mu pomohou oddílovci, které zaúkoluje. Akce bude pravděpodobně více zaměřená na děti a lezce nižších výkonnostních kategorií. Pomoc přislíbil Stebe, Běhy a další oddílovci. Termín konání klání byl stanoven na sobotu 29.5. 2010 na Pašince. V nejbližší době třeba zažádat o dotaci ČHS.

8a. (Běhy) Výsledky brigádního úsilí HOPSUKu v 2009. Výsledky oddílem zavedeného systému brigádní povinnosti 2009, procentuální vyjádření poměru brigádníků k lidem, kteří se raději z brigád vykoupili. Úbytek členů oddílu v souvislosti s odhlasováním brigádní povinnosti. Pročištění oddílu od neaktivních členů a jiných mrtvých struktur. Výhody a nevýhody systému. V návaznosti na bod č. 3 zápisu schůzky 9.11.2009. Dnes (28.1.2010) jsem vyzvedl na sekretariatu druhou a pro letosek posledni varku CHSek. Zitra budou na vyrocni schuzce k vyzvednuti. Ted jiz vime, ze oddil prisel po zmenach v roce 2009 o vice jak polovinu puvodnich clenu. 22 puvodnich clenu v dusledku zavedenych zmen a jiných důvodů odešlo, zbylo 15 původních členů a přibylo nám 5 nadějných novaček. Je nás tedy v současné sestavě 20 lezců s rozličnými zájmy a potřebami.
Resumé: Díky brigádám 2009 se podařilo s lecčím opět pěkně pohnout a to nejen na Pašince (Mecháček), ale i na Doubravčanské skále. Stále je zde ale co dělat. Díky všem co pomohli! Brigádní povinnost na druhé straně zřejmě zapříčinila odchod cca 12-15 členů oddílu. Několik členů (5-7) odešlo s Kotýskem a Kačkou za jejich společným štěstím. Také přinesla do kasy oddílu prozatím 2070 Kč. Mnoho odstoupivších členů zůstalo oddílu dlužných 300 Kč za neodpracované brigády 2009. Tuto částku od nich nebude oddíl nijak vymáhat. Je na jejich cti zda ji oddílu zaplatí či nikoliv. Šance zaplatit tu je na stejný účet jako bylo možné posílat příspěvky 2010.
Brigádní povinnost se většině zúčastněných či zastoupených členů HOPSUKu nadále zamlouvá tak jak byla zavedena v 2009 (9 členů bylo pro zachování). Proti vystoupil Střihoun, ale nezískal pro svůj návrh zrušit povinné brigády téměř žádnou reálnou podporu. Michal Výborný se zdržel, nebyl si jistý nutností tuto povinnost zachovat ale ani nutností ji zrušit. Brigádní povinnost je tedy nadále platná tak jak ji známe z minula i pro rok 2010 a to do té doby než oddíl odhlasuje nějakým způsobem její změnu či zrušení. Pokud někdo nechce brigádničit měl by minimálně dojít na schůzku a vyvolat další hlasování. Snažit se přesvědčit ostatní, či prosadit změny.

8b. (Péša, Steebe) Naše potřeby by měl zjistit připravovaný dotazník. Podle výsledků dotazniku by se pak mohly celkem dobre ridit treba nakupy noveho materialu apod. Dotaznik pravdepodobne bude rozdan na vyrocni schuzce. Prijdte prosim v maximalnim poctu.
Resumé: Dotazník nebyl vytvořen. Potřeby oddílovců nejsou zcela zřejmé.

9. (Běhy) Nová koncepce brigádní povinnosti v oddíle? Má k tomu někdo něco? Pokud ano mělo by se to tu zde urychleně objevit, aby věc mohla být případně projednávána na Výroční schůzce. Já k tomu zatím nic nemám, zůstal bych u oddílem odhlasovaného systému 2009, který se mi osobně zamlouvá.
Resumé: Povinnost zůstává zatím nezměněna. Více viz bod č. 8 tohoto zápisu.

10. (Běhy) Stav oddílové kasy a Běhyho pokladní kniha. O budoucnosti správy oddílových financí - založení bezplatného transparentního účtu u záložny Fio nebo jinde? Správce oddílových financí pro rok 2010 a další, kdo to bude?
Resumé: Běhy seznámil všechny zúčastněné se stavem jeho pokladní knihy (od roku 2007 do současnosti) a rozeslal podrobný součet s doklady Jádru oddílu. Uvolil se pro rok 2010 nadále oddílovou kasu spravovat a i vybrat příspěvky 2011. Oddíl byl s jeho prací spokojen a vřele mu poděkoval.

11. (Běhy) Oddílové věci. Seznam a osudy oddílových věcí. Crash pad FATMAN - návrat z Brna, kde nám pravděpodobně zanikla buňka oddílu, která před třemi lety inciovala jeho nákup. Možnosti výpůjček odd. věcí. Nákupy 2009 a debata o nákupech 2010. Poslední dobou se probíraly možnosti nákupu pípáků PIEPS DSP apod. Pořád se řeší mačky a věci na lezení v ledu. Ledové šrouby apod. Další oddílový crash pad do Janovic ano nebo ne?
Resumé: Oddílová kladiva Pestr stále postrádáme. Jedno by mělo být u Kotýska, druhé se ztratilo neznámo kde. Fatman bude co nejdříve vrácen zaniklou Brněnskou buňkou do Kolína. Přiveze ho Haky nejdříve jak bude moci. Fatman bude dále sloužit v Uhlířských Janovicích zdejší buňce Emánků. Cepíny na lezení v kolmém ledu, které byl v 2009 pověřen zakoupit Karlos, zakoupeny bohužel nebyly. Uvažovalo se o Grivel Quantum nebo Matrix ve variante TECH nebo LIGHT.
Na poradě bylo hlasováno o prioritách nákupu těchto věcí: dvě sady friendů (mikro sada a vel 1-3, celkem 6-8 kusů), sada vklínenců (10 kusů), šrouby do ledu (5 kusů), turistické cepíny pro méně obtížné ledy a firny, mačky (neznámý účel a typ), znovu se do hlasování dostaly cepíny na sportovní lezení v ledu, které již měly být koupeny v 2009 Karlosem, ferratový set, dva pípáky PIEPS DSP, lavinový set (sonda 260 cm a lopata (motyka) Ortovox). Hlasování dopadlo následovně (scan zde): Zakoupeny budou dva pípáky PIEPS DSP, dvě sady friendů, lavinový set a 5 šroubů do ledu. Ostatní věci získali nízkou podporu nebo nebyly považovány za nutné, jelikož jejich potřebu jsme v oddíle schopni krýt z vlastních zdrojů (turistické cepíny). Věci budou v brzké době zakoupeny. Nákup zajišťují Střihoun a Běhy.

12. (Jádro) Ujasnění stávajícího stavu okolo předsedy oddílu. Jak to bude či nebude s Karlosem? Vize o práci a povinnostech předsedy a poučení se z chyb minulosti. Předvolební program kandidátů na předsedu oddílu? Volební období? Slib nově zvoleného předsedy. Kandidáti na nového předsedu oddílu. Steebe by do toho šel? Máme tu další kandidáty?
Resumé: Bylo rozhodnuto, že předseda bude volen na období jednoho roku. Od předsedy se očekává především práce pro oddíl s velkým nasazením. Shánění dotací, snaha o rozvoj oddílu a skal Kolínska, snaha o spokojenost všech členů oddílu. Dohled na tok a přerozdělování oddílových financí. Tyto věci jsou obsaženy ve slavnostním slibu předsedy oddílu.
Na post předsedy kandidoval (jako jediný) instruktor RCI ČHS a dlouholetý aktivní člen oddílu Jirka "Steebe" Belza. Steebe byl schůzkou jednomyslně zvolen předsedou oddílu po dobu jednoho roku. Dále byl navržen Běhy na post místopředsedy oddílu, s podobnými předpoklady jako obnáší funkce předsedy. Běhy kandidatůru přijal a byl schůzkou jednomyslně zvolen na post místopředsedy oddílu po dobu jednoho roku. Obě funkce musí vždy na výroční schůzce projít vyjádřením důvěry oddílu a hlasováním o setrvání dotyčných ve funkci, či jejich odvolání z funkcí. Budou li jiní kandidáti na tyto funkce, bude se hlasovat i o nich.

13. Běhy upozornil na nutný postup v tvorbě stanov oddílu. Stanovy po roce stále nejsou sepsané. Apel na Jádro oddílu. Nutnost zvýšení úsilí v práci na stanovách.

14. Končící předseda Karlos (jeden z pěti prvních členů oddílu) byl Běhym navržen na čestného člena HOPSUKu. O věci nebylo hlasováno, jelikož již porada nebyla po odchodu Jitky Lukešové usnášení schopná.

Zapsal Honzis

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.